tisdag 1 april 2014

Klassresa för våra stjärnläsare

OBS! Detta är inget aprilskämt!

Vi är glada att meddela att vi med vårt projekt Stjärnläsare i världen får möjlighet att åka på klassresa i år igen! Vi har sökt medel från Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank och fått igenom ansökan.

Tisdag 13 maj kl 8.15 kommer vi åka till Naturhistoriska riksmuseet med buss. Vi kommer att se film på Cosmonova och sedan gå runt på museet till kl 14. Vi är tillbaka vid skolan ca kl 15.30.

Ett par föräldrar har möjlighet att åka med. Vi ger några nya chansen i år, vi lottar bland de som anmäler intresse. Föräldern ansvarar då för 5 st barn under museibesöket.


LPP för Stjärnläsare i världen:

Mål som eleven ska kunna: 
Samtala om myter om naturen och människan.
Utföra undersökningar utomhus som handlar om naturen och människan.
Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig.
Beskriva olika teorier om människans tidigaste historia.
Använda tidslinjer och olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Återberätta skapelseberättelsen ur Bibeln och någon myt om gudar och hjältar ur nordisk mytologi.
Beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder för eleven.
Delta, samarbeta och vara aktiv i arbetet med musikalen.
Framföra sånger och berättelser med ljud, rytm och rörelser.
Använda rösten som instrument.
Läsa enkla texter med flyt och förståelse.
Kunna använda någon av de fem lässtrategierna.
Berätta, diskutera och skriva om innehållet i enkla texter.
Koppla det eleven har läst till egen erfarenhet och åsikt.
Använda stor och liten bokstav, punkt och frågetecken.
Göra mellanrum mellan orden.
Skriva olika typer av texter.
Dokumentera kunskaperna i text och bild.
Skriva med läslig handstil och på dator.
Kunna läsa igenom och förtydliga sina texter.

Vi bedömer hur eleven:
gör enkla undersökningar ute och bygger enkla modeller.
dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
använder sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
återberättar skapelseberättelsen ur bibeln och berättar om någon myt.
använder tidslinjer och tidsbegrepp.
känner till vad en världsdel är och kan namnge minst en av världsdelarna.
samarbetar och deltar i planering och genomförande av vår musikal.
deltar när vi sjunger och bidrar till gruppens gemensamma sång.
läser enkla texter med flyt och förståelse.
använder någon av de fem lässtrategierna.
berättar, diskuterar och skriver om innehållet i enkla texter.
kopplar det hon/han har läst till egen erfarenhet och åsikt.
skriver faktatexter och berättande texter och ritar bilder till.
använder stor och liten bokstav, punkt och frågetecken.
skriver med läslig handstil och på dator.
läser igenom och förtydligar sina texter.

Så här kommer vi att arbeta:
·        Återkommande samtal och reflektioner kring myter om naturen och människan.
·        Högläsning och begreppsbildning är en daglig ingrediens i skolarbetet.
·        I NO läser vi om hur solen, månen och jorden rör sig. Vi gör undersökningar och observationer i naturen.
·        I SO läser vi om Bibelns skapelseberättelse och myter ur nordisk mytologi och om världsdelar, världshav och betydelsefulla platser och länder för eleverna.
·        Eleven gör en egen tidslinje om sitt eget liv med viktiga händelser från födelse till nutid med egna foton.
·        Vi använder tidslinjer och olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid från Big Bang och framåt.
·        Vi jämför den vetenskapliga tidslinjen med Bibelns skapelseberättelse.
·        Vi använder oss av olika lässtrategier för att ta oss an olika texter. Vi tränar på att förutspå, samtala om vad vi redan vet, utreda oklarheter, ställa frågor och sammanfatta texter.
·        Tydligt modellerande av läraren innan eget skrivande.
·        Vi skriver egna faktatexter med hjälp av nyckelord.
·        Vi tränar på att planera och skriva berättelser om myter och gudar med början, mitten och slut.
·        Bildskapande som passar till texterna.
·        Kamratrespons genom att ta emot råd hur man kan förbättra sina bilder och texter och även ge råd till andra om hur deras texter kan bli bättre.
·        Skriva en del av texterna på dator enligt arbetsformen ”Att skriva sig till läsning”.
·        Vi samarbetar både parvis och i större grupparbeten.
·        Sång, spel och dans i olika former.
·        Vi redovisar kunskaperna i en musikal dit vi bjuder in föräldrar och syskon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...